REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu internetowego www.fotocalendar.pl (dalej SERWIS) jest firma QPrint sp. z o.o. (dalej QPrint). PRODUKTY zamówione przez SERWIS realizowane są przez firmę QPrint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-242) przy Al. Prymasa Tysiąclecia 48a/lok. 2b, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod nr 0000041918, NIP: 527-23-50-047.

SERWIS został stworzony po to aby umożliwić użytkownikom sieci Internet (dalej KLIENCI) zamawianie kalendarzy z własnymi zdjęciami (dalej PRODUKTY).

Zamówienia na PRODUKTY przyjmowane i realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez KLIENTA poniższych warunków.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

Polityka prywatności

SERWIS wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rejestracji statystyk odwiedzalności serwisu (obsługiwanych przez serwisy zewnętrzne tj. google analytics) oraz w celu prawidłowego działania systemu do projektowania i zapisywania projektów. Bez obsługi plików cookie elementy serwisu odpowiedzialne za projektowanie i zapisywanie projektów mogą działać nieprawidłowo. Przez używanie serwisu KLIENT wyraża zgodę na używanie cookies. Jeżeli KLIENT nie wyraża zgody na używanie przez serwis ciasteczek, powinien zrezygnować z używania SERWISU. Więcej na temat działania plików cookies (ciasteczek) można znaleźć na tej stronie.

Dostęp do projektów zapisanych przez KLIENTA w SERWISIE odbywa się za pomocą specjalnego linku, który przesyłany jest na wskazany przez KLIENTA adres email. Specjalny długi link (którego zapis jest niemożliwy do odgadnięcia przez osoby postronne) chroni dostępu do projektów KLIENTA przed osobami trzecimi. Poza osobami, które dysponują specjalnym linkiem do projektów, dostęp do projektów KLIENTA mogą mieć pracownicy firmy QPrint prowadzącej SERWIS. KLIENT może samodzielnie wedle własnej woli udostępniać link do swoich projektów osobom trzecim.

 

Prawa autorskie

KLIENT składając zamówienie poprzez SERWIS jednocześnie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanych w ramach zamówienia materiałów graficznych. Jeżeli na skutek złożenia zamówienia przez Klienta, wykonane przez QPrint zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi KLIENT. W takim wypadku KLIENT jest zobowiązany do zwolnienia QPrint od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez QPrint w związku z postępowaniem prawnym.

 

Przechowywanie prac klienta

Przygotowane za pośrednictwem SERWISU materiały graficzne przechowywane są na serwerach QPrint nie krócej niż przez sześć miesięcy od zapisania projektów lub daty złożenia ostatniego zamówienia. Elektroniczne materiały graficzne udostępnione przez KLIENTA w ramach składanego ZAMÓWIENIA przechowywane są w archiwum QPrint nie krócej niż przez cztery tygodnie od momentu wydania zamówienia (nadania kurierm lub odbioru osobistego). Po upływie określonego powyżej czasu materiały mogą zostać usunięte.

Przechowywanie materiałów graficznych KLIENTA ma na celu umożliwienie ponownego złożenia zamówienia jak również rozpatrzenie potencjalnych reklamacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w systemie zamówień firmy QPrint Sp. z o.o. Dane te będą przetwarzane tylko dla potrzeb realizacji zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem firm niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. obsługa płatności online lub wysyłka). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie QPrint i ich poprawiania.

 

II. Cennik i opłata za zamówienia

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Wszystkie rodzaje i wymiary kalendarzy wraz z cenami są dostępne na stronie www.fotocalendar.pl.

Warunki dostawy i związane z tym opłaty opisane są na stronie: www.fotocalendar.pl/wysylka .

Ostateczna/wiążąca wartość zamówienia jest podawana na formularzu internetowym służącym do potwierdzania zamówienia, do którego link przesyłany jest w wiadomości elektronicznej na wskazany przez klienta adres e-mail.

Płatności za zamówienia przyjmowane są przed realizacją zamówienia za pomocą karty kredytowej lub w formie przelewu poprzez system płatności online firmy eCard. W przypadku problemów z dokonaniem płatności online KLIENT może dokonać zapłaty na podstawie przesłanej proformy.

 

III. Warunki realizacji zleceń internetowych na kalendarze

Warunki realizacji zleceń

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez KLIENTA za pomocą mechanizmu internetowego służącego do projektowania kalendarzy dostępnego w ramach SERWISU. Zamówienia na PRODUKTY przyjmowane sa tylko za pośrednictwem SERWISU.

Elektroniczne potwierdzenie zamówienia

Po złożeniu zamówienia na wskazany przez KLIENTA adres e-mail automatycznie wysyłana jest wiadomość elektroniczna z linkiem do strony, na której KLIENT akceptuje proponowany termin realizacji oraz określa sposób odbioru, a następnie dokonuje płatności za zamówione kalendarze.

Podanie nieprawidłowego adresu e-mail może uniemożliwić potwierdzenie i opłacenie zamówienia. Należy również pamiętać, że w przypadku niektórych elektronicznych kont pocztowych wiadomości nadawane automatycznie przez SERWIS mogą trafiać do folderu SPAM.

QPrint nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostarczeniem kalendarzy jeżeli KLIENT podał nieprawidłowe dane w adresie albo numerze telefonu i nie uda się nawiązać kontaktu z odbiorcą zamówienia.

QPrint ma prawo odmowy realizacji zamówienia jeżeli przesłane obrazy zawierają treści wulgarne lub o charakterze pornograficznym, godzą w wizerunek innych osób lub ogólnie przyjęte wartości społeczne lub gdyby zlecenie naruszałoby powszechnie obowiązujący porządek prawny, w tym naruszałoby prawa autorskie do obrazu osób trzecich. QPrint ma również prawo odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych tj. elementów graficznych obrazu mogących powodować nieprawidłową jakość druku lub nienależytą jakość produktu. W takiej sytuacji KLIENT otrzyma zwrot opłat wniesionych z tytułu zamówienia.

 

Rezygnacja lub zwrot zamówionych kalendarzy

Ponieważ realizowane w ramach SERWISU PRODUKTY są nieprefabrykowana, wyprodukowane według specyfikacji KLIENTA i są ściśle związane z jego osobą (nie mogę być sprzedane innemu klientowi), zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), klientowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego zwrotu po rozpoczęciu realizacji zamówienia. Ponieważ PRODUKTY są kierowane do realizacji automatycznie po opłaceniu zamówienia, po dokonaniu zapłaty KLIENT nie może odstąpić od zawartej umowy (zrezygnować z zamówionych PRODUKTÓW).

 

Warunki dostawy

Zamówione PRODUKTY mogą być odebrane przez KLIENTA osobiście z punktu odbioru zleceń mieszczącego się w Warszawie (zobacz dane kontaktowe) albo są wysyłane pod wskazany w formularzu potwierdzania zamówienia adres lub do wskazanego przez KLIENTA paczkomatu firmy InPost.

Koszty wysyłki doliczane są do wartości zamawianych PRODUKTÓW i zależą od formy dostawy. Wysokość kosztów przesyłki podana jest na stronie WYSYŁKA.

 

Termin wykonywania usług

Dokładny termin realizacji zamówienia ustalany jest w momencie otrzymania elektronicznego potwierdzania zapłaty z systemu bankowego. KLIENT informowany jest o dokładnym terminiem realizacji zamówienia z pomocą wiadomości elektronicznej wysyłanej automatycznie na podany w zamówieniu adres e-mail. Termin realizacji zamówienia oznacza dzień w którym zamówienie nadawane jest za pośrednictwem kuriera lub paczkomatów firmy InPost albo może zostać odebrane osobiście przez klienta w godzinach popołudniowych z punktu odbioru zleceń w Warszawie.

 

Reklamacje

QPrint udziela gwarancji na jakość realizowanych prac w zakresie trwałości kolorów oraz jakości oprawy. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta QPrint.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec otrzymanych produktów. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego PRODUKTU do siedziby QPrint. Koszty dostawy reklamowanego produktu ponosi KLIENT - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji QPrint zwraca koszty wysyłki do wysokości najtańszej opcji wysyłki dostępnej w SERWISIE.

Zamówienie podlega wymianie, jeśli:

    • posiada wady techniczne, takie jak zadrapania, plamy, zabrudzenia które nie występują w materiale graficznym nadesłanym przez KLIENTA podczas składania zamówienia ,

    • pojawią się różnice pomiędzy zamówieniem złożonym przez KLIENTA a zrealizowanymi PRODUKTAMI, w szczególności obejmuje to zawartość graficzną (wydrukowana jest inna grafika niż ta nadesłana przez klienta) wymiary pracy, liczbę egzemplarzy, formę oprawy.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych (rozdarć, zagięć, zabrudzeń, w szczególności mogących powstać podczas transportu) powinny być zgłoszone nie później niż na następny dzień roboczy po odbiorze/dostarczeniu PRODUKTÓW. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w terminie późniejszym powstaje podejrzenie, że uszkodzenie mechaniczne powstało po stronie klienta po odebraniu prac i nie podlega reklamacji.

W przypadku dostawy do KLIENTA w formie przesyłki kurierskiej, jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia KLIENT powinien spisać protokół opisujący szkodę, pod którym powinien podpisać się kurier.

Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów QPrint nie może gwarantować, że kolory uzyskane w PRODUKTACH będą zgodne z kolorami wyświetlanymi na monitorze KLIENTA - zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań KLIENTA odnośnie kolorów nie będą uwzględniane. QPrint zapewnia, że kalendarze realizowane są na skalibrowanych urządzeniach drukujących.

Wady wynikające z niedostatecznej ostrości nadesłanego materiału nie podlegają reklamacji. QPrint nie dokonuje jakichkolwiek modyfikacji w materiałach nadesłanych przez KLIENTA.

W przypadku uzasadnionych reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli pliki do zamówienia znajdują się jeszcze w archiwum QPrint lub Klient prześle je ponownie, a jeśli nie będzie to możliwe, QPrint zwróci Klientowi równowartość uszkodzonych prac.

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

 

Funkcjonowanie serwisu i obsługa Klienta

SERWIS dostępny jest przez Internet 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia można składać w dowolnym momencie funkcjonowania serwisu. Dział Obsługi Klienta jest dostępny w godzinach pracy firmy QPrint. Pytania do Działu Obsługi Klienta można kierować w formie elektronicznej – info@qprint.com.pl lub telefonicznej – 022 211 3 211. Dział Obsługi Klienta dokłada wszelkich starań aby na wszelkie zapytania udzielić odpowiedzi na następny dzień roboczy od momentu wpłynięcia zapytania lub zgłoszenia.

QPrint zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia SERWISU w celach przeglądu technicznego i konserwacji.